Skip to main content

Mouruvaaran Metsästysseura Ry:n hirviseurueen säännöt


Hirvenmetsästykseen ovat oikeutettuja osallistumaan seuran äänivaltaiset jäsenet. Alaikäisen jäsenen osallistuminen edellyttää kuitenkin holhoojan suostumusta. Hirviseurue päättää kunakin metsästyskautena erikseen vieraiden osallistumisesta metsästykseen, vieraslupamaksuista ja muista ehdoista. Hirviseurueella on oikeus käyttää vieraslupamaksuja metsästyksestä johtuviin kuluihin. Ylijäänyt osa vieraslupamaksuista on tilitettävä vuosittain seuralle.
Seuran johtokunta kutsuu lehti-ilmoituksella määräämänään aikana hivenmetsästykseen osallistujat koolle. Tähän hirviseurueen muodostamista koskevaan tilaisuuteen tulee jokaisen seurueeseen aikovan saapua henkilökohtaisesti tai hyväksyttävän esteen sattuessa asiamiehen välityksellä.


Hirviseurue valitsee kutakin metsästyskautta varten keskuudestaan jahtivoudin ja tarpeellisen määrän varavouteja, joiden ensisijaisena tehtävänä on hirvenmetsästyksen järjestäminen ja valvonta. Varavoudit toimivat seurueesta muodostettavien ryhmien johtajina.
Jahtivouti ja ensimmäinen varavouti ja ajomiesten johtaja muodostavat tuomariston, joka käsittelee ja päättää metsästykseen kuuluvat ja siitä johtuvat asiat. Mikäli hirviseurueen jäsen ei tyydy tuomariston päätökseen, hänellä on oikeus valittaa siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Määräaika valituksen tekemiseen on seitsemän (7) päivää siitä päivästä, jona tuomariston ratkaisu julistettiin tai annettiin, tätä päivää määräaikaan lukematta.


Hirviseurueen jäsenen tulee tutustua ennen metsästykseen alkamista hirvenmetsästystä koskeviin voimassa oleviin säännöksiin. Mikäli jäsen laiminlyö tämän velvollisuutensa taikka tahallaan tai huolimattomuuttaan rikkoo hyviä metsästystapoja, tuomaristo voi erottaa hänet seurueesta määräajaksi. Jäsenellä ei ole tällöin oikeutta saada takaisin hirvenmetsästystä varten suorittamiaan maksuja.


Ampumaluvan omaava jäsen on velvollinen huolehtimaan aseensa kunnosta. Mikäli hänen aseessaan tai aseen käsittelyssä havaitaan sellaisia puutteita tai vikoja, jotka saattavat aiheuttaa vaaraa hänelle itselleen taikka muille, tuomariston on välittömästi siirrettävä hänet ajomieheksi. Tämä siirto on voimassa niin kauan, kunnes puutteet ja viat on korjattu ja tuomaristo asiasta toisin päättää.


Mikäli jäsen ampuu muun kuin ammuttavaksi määrätyn tai sovitun hirvieläimen taikka käyttäytyy muutoin annettujen ohjeiden ja määräysten vastaisesti, tuomaristo voi erottaa hänet hirviseurueesta tai siirtää ajomieheksi. Törkeästä rikkomuksesta tuomariston tulee ilmoittaa seuran johtokunnalle, joka voi kieltää rikkomukseen syypään osallistumasta hirvenmetsästykseen useampana kuin yhtenä metsästyskautena. Jäsenen, joka on haavoittanut hirveä, on osallistuttava haavoittuneen eläimen jäljittämiseen niin kauan, kuin se on tarpeellista ja estyneenä ollessaan järjestettävä tähän tehtävään toinen jäsen sijaisekseen. Tuomaristo voi ottaa tätä koskevan asian käsiteltäväkseen ja tehdä tilanteen ja olosuhteiden kulloinkin edellyttämiä päätöksiä.


Metsästykseen osallistuessaan jäsenen tulee aina pitää mukanaan säännösten edellyttämät ja muutoin tarpeelliset varusteet ja asiakirjat. Mikäli tässä suhteessa ilmenee puutteita, jahtivoudin tai varavoudin on kiellettävä ja estettävä jäsenen osallistuminen metsästykseen siihen saakka, kunnes puutteet on korjattu.


Mikäli jäsen osallistuu metsästykseen alkoholin vaikutuksen alaisena taikka hän käyttäytyy muutoin sopimattomasti, jahtivoudin tai varavoudin on estettävä hänen osallistumisensa metsästykseen. Tällaisen rikkomuksen toistuessa tuomaristo voi päättää ankarammasta seuraamuksesta.


Jokaisen jäsenen tulee osallistua metsästykseen ja saaliin käsittelyyn. Mikäli jäsenellä on tärkeän syyn johdosta este, hänen on ilmoitettava siitä ennalta jahtivoudille tai varavoudille. Varsinaisia metsästyspäiviä ovat lauantai ja sunnuntai sekä korvaavana päivänä paloittelupäivä. Hirviseurue päättää erikseen muina päivinä tapahtuvasta metsästyksestä. Ensimmäisenä metsästyspäivänä hirviseurue kokoontuu alkukokouksessa sovittuun aikaan ja paikkaan. Poissaoloksi lasketaan myös, jos jäsen poistuu jahdista ennen klo 12.00 ilman pätevää syytä hirviseurueen vielä jatkaessa metsästystä. Jäsenen on aina ilmoitettava kesken jahdin tapahtuvasta poistumisestaan jahtivoudille tai varavoudille.


Hirvenlihojen jakaminen jäsenten kesken suoritetaan osallistuva maanomistajajäsen tai osallistuva metsästysvuokraoikeuden haltija/yksi pussi. Liittymismaksu uusilta hirviporukkaan tulevilta seuran jäseniltä on 100 euroa. Mikäli jäsen on pois jahdista ilman laillista estettä, eikä hänellä ole ollut sijaista, on hän menettänyt jako-osuutensa seuraavassa paloittelussa. Ampujalla on oikeus saada saaliista sarvet, pää, kieli ja nahka. Seuran järjestämiin hirvipeijaisiin varataan tarvittava määrä keitto- tai käristyslihaa.

10§
Hirviseurue muodostaa taloudellisesti itsenäisen yhtymän, joka vastaa hirvenmetsästyksestä aiheutuvista kuluista ja kustannuksista noudattamalla tältä osin jako-osien kesken tasajaon periaatetta.

11§
Jokaisesta päätöksestä, joka koskee jäsenen etua tai oikeutta taikka jolla hänelle on määrätty rikkomusperusteinen seuraamus, hänellä on oikeus valittaa seuran johtokunnalle 2§:ssä määrätyssä ajassa. Yhdistyksen puitteissa johtokunta käsittelee asian lopullisesti.

12§
Näiden sääntöjen tarkoituksena on taata hirvenmetsästyksen järjestäminen turvallisesti sekä muutoinkin säännösten ja hyvien metsästystapojen edellyttämällä tavalla.

13§
Nämä säännöt tulevat voimaan välittömästi, kun seuran varsinainen kokous on ne hyväksynyt. Ennen hirvenmetsästyksen aloittamista jokaisen hirviseurueen jäsenen on tutustuttava sääntöihin ja tämän jälkeen allekirjoituksellaan vahvistettava sitoutuvansa noudattamaan sääntöjä.


Kuusamossa 02.02.2007