MOURUVAARAN METSÄSTYSSEURA RY

Säännöt:


Yhdistyksen nimi: Mouruvaaran metsästysseura ry.
Kotipaikka: Kuusamon kunta Oulun läänissä.
Yhdistys on perustettu heinäkuun 14 p:nä 1974 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi. Seura on Kuusamon riistanhoitoyhdistyksen ja Oulun riistanhoitopiirin jäsen. Piirin jäsenenä seura noudattaa piirin sääntöjä ja määräyksiä.


SEURAN TARKOITUS
Seuran tarkoituksena on toteuttaa
1. järkiperäistä metsästystä
2. riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa
3. metsästysampumaurheilua ja
4. kenneltoimintaa


SEURAN TOIMINTAMUODOT
Tarkoitustaan seura toteuttaa
1. hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita.
2. suorittamalla riistanhoitotöitä.
3. valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä.
4. seuraamalla toimialueensa riitatilannetta.
5. huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista.
6. kouluttamalla jäseniään.
7. järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa ja
8. edistämällä metsästyskoiratoimintaa.


SEURAN JÄSENET
Seuran varsinaiseksi jäseneksi johtokunta voi hyväksyä maanomistajan ja hänen lapsensa puolisoineen tai avopuolisoineen, joka sitoutuu noudattamaan seuran, Kuusamon riistanhoitoyhdistyksen ja Oulun riistanhoitopiirin sääntöjä ja päätöksiä. Avopuolisoilla täytyy olla maanomistajan suostumus jäsenyyteen. Maanomistajaksi katsotaan henkilö jonka maapalstanpinta-ala on vähintään 5 ha. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan myös hyväksyä metsästysoikeutensa seuralle vuokrannut henkilö. Kunnia puheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten arvo on elinikäinen. Kannattavaksi henkilöjäseneksi seuran johtokunta voi hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla henkilö- tai yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT
Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja elokuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapautetut jäsenmaksusta ja riistavelvoitteista. Kannattavilta henkilö-ja yhteisöjäseniltä ei peritä liittymismaksua, eikä heillä ole riistanhoitovelvoitetta. Vuotuinen tai kertakaikkinen kannattajajäsenmaksu määrätään vuosittain erikseen yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen osalta seuran talvikokouksessa.
Riistanhoito-ja ilmoitusvelvoite:
Jäsen on myös velvollinen
1. suorittamaan riistanhoitotyötä vähintään seuran talvikokouksessa vuosittain vahvistaman riistanhoitovelvoitteen edellyttämän määrän verran ja pitämään luetteloa kaikista suorittamistaan riistanhoitotoimenpiteistään sekä pyytämästään riistasta sekä
2. tekemään näistä vuosittain ilmoituksen seuran johtokunnalle tai seuran riistanhoitotoimikunnalle.
Riistanhoitovelvoitemaksu:
Jäsen, joka ei ota osaa riistanhoitotyöhön tai joka jättää tekemättä edellä mainitut ilmoitukset, on velvollinen suorittamaan seuralle riistanhoitovelvoitemaksun, jonka suuruuden seuran talvikokous vuosittain vahvistaa. Riistanhoitovelvoitemaksu on suoritettava seuralle taannehtivasti seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksuajankohdan yhteydessä.
Seuran johtokunta voi erityisistä syistä vapauttaa jäsenen riistanhoitovelvoitteen ja riistanhoitovelvoitemaksun suorittamisesta joko osittain tai kokonaan.


SEURASTA EROAMINEN
Jäsenellä on milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.


SEURASTA EROTTAMINEN
Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen, joka
1. laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen
2. toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti.
3. rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä
4. toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti tai
5. kun jokin §4:n jäsenyysehdoista lakkaa olemasta voimassa.
Ennen päätöksentekoa johtokunnan on varattava asianomaiselle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.
Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä po.päivää lukuunottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellämainitussa järjestyksessä tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsotaan erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous vahvistaa erottamispäätöksen. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan enne jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.


SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammikuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen tarkemman paikan ja ajan määrää johtokunta. Kutsu varsinaiseen tai ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta
1. sanomalehti-ilmoituksella Koillissanomat nimisessä lehdessä tai
2. kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
3. seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.


TALVIKOKOUSASIAT
Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
2. todetaan kokouksen laillisuus.
3. hyväksytään työjärjestys.
4. esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.
5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
6.toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali.
7. toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.
8. toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle.
9. vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimivuotta varten ja määrätään jäsenten riistanhoitovelvoitteet sekä päätetään mahdollisen riistanhoitovelvoitemaksun määräämisestä ja suuruudesta.
10. päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta, kannattavien henkilöjäsentenvuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta.
11. vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio.
12. käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen 7§:n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi.
13. valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin.
14. käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle viimeistään kolme viikkoa ennen talvikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.
15. päätetään Kuusamon riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä
16. keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

10§
KESÄKOKOUSASIAT
Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästys järjestelyistä.
Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.

11§
SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa ( 1/10 ) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti johtokunnalle.
Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa mitä sääntöjen 8§:ssa on määrätty.

12§
PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN
Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

13§
SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS
Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.
jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella kannattavia jäseniä lukuunottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamisesta koskevassa asiassa päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosa ( 3/4 ) äänestyksessä annetuista äänistä.

14§
SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI
Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tarkastettavaksi vähintään kahta viikkoa ennen talvikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi päivää enne talvikokousta.

15§

SEURANJOHTOKUNTA JA SEN EROVUOROISUUS

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut kuusi jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet johtokunnan jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikautensa estyy tehtävänsä hoitamisesta, seura kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi, tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

16§
PÄÄTÖSVALTAISUUS
Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

17§
SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

18§
JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT
Johtokunnan tehtävänä on erityisesti
1. toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
2. olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti
3. suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johta seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.
4.vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä.
5. vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
6. vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamist velvoitteista.
7. toimittaa riistanhoitoyhdistykselle pyydetyt toimintatiedot.
8. nimetä edustajat riistanhoitoyhdistyksen kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt
9. vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.
10. pitää seuran jäsenluetteloa.
11. hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta
12. hoitaa seuran tiedotustoimintaa
13. hyväksyä ja erottaa jäsenet
14. valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt.
15. päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista.
16. tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä
17. ryhtyä toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

19§
SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT
Seuran yleiset metsästyssäännöt ja ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

20§
SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA
Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. seuran arkistot siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistykselle. Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisen lisäksi Kuusamon riistanhoitoyhdistykselle ja Oulun riistanhoitopiirille.

21§
MUUTA
Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.